"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

libiya egypth tunisia

 
 
en_n-b Cu-Pn]v-Xv Sp-Wo-jy F-¶o-cm-Py-§-fnse `-c-W-Iq-S- am-ä-§Ä C-kvem-an-Itam ?
 
   en-_n-b, Cu-Pn-]vXv, Sp-Wojy F-¶o cm-Py-§-fnse `-c-W-Iq-S-§-fnÂ- Nn-eam-ä-§Ä viagra sans ordonnance Ct¸mÄ D-­m-bn-«p­v- . sXm-«p-ap-¼v XpÀ-¡n C-dm-Jv A-^v-Km-\n-kv-Xm³ F-¶n-hn-S-§fpw `-c-W-- -am-ä-¯n-\v hn-t[-bam-b cm-Py-§-fm-Wv.C-¶v kn-dn-b-bnepw ba\nepw am-ä-¯n-sâ Im-äv ho-in-s¡m-­n-cn-¡p¶p. am-{X-aà ]m-im-N-Xyþ-]u-c-kv-Xy- cmPy-§-fnepw Cu-Zr-iy am-ä-¯n-sâ kq-N-\ e-`n-¨p Xp-S-§n-bn-«p­v. Cu am-ä-§-sfÃmw Ckvem-an-tâbpw P-\m-[n-]-Xy-¯n-tâbpw kzm[o-\ ^-e-am-bp-­m-b-Xm-sW-¶mWv ap-kveow k-ap-Zm-b-¯n-se Nn-e a-X-kw-L-S-\-Ifpw tIm-f-an-kv-äp-Ifpw Ah-Im-i-s¸-Sp¶-Xv. þhnti-jn¨pw---- AssZhn-I hy-h-Øn-Xn-I-fn `c-Ww e-£y-am-¡n-s¡m­vv CÉm-an-sâ t]-cn \n-e-sIm-Åp-¶ a-X-kw-L-S-\-I-fm-Wv C-Xn-sâ {][m-\ {]-Nm-cIÀ. Imc-Ww C-h-cp-sS e£yw t\-Sp-¶-Xn-\p C-§-t\-bp-Å kw-`-h§-sf BZÀ-i-hÂ-¡-cn-t¡-­Xm-h-iy-amWv þ F-¶m C-hÀ A-h-Im-i-s¸-Sp-¶Xp-t]m-se C-kvem-an\pw P-\m-[n-]-Xy-¯n\pw Cu am-ä-§-fn H-cp ]-¦p-anÃ. am{X-aà aXþatXc hn-`m-K-§-fn-te-sX-¦nep-sam-¶nsâ- B-kq-{X-W-¯nâ ^-e-hpaà Cu `-c-W am-ä-§Ä. Xn-I¨pw B-I-kv-an-I-am-bn kw-`-hn-¨n-«p-Å-Xm-WnXv.- F-¶-Xm-Wv bm-YmÀ-°yw. AXn-\mÂ- Cu k-a-c ap-d-Ifntem `cW-am-ä-§-fntem k-Xym-t\z-jn-IÄ-¡v H-cp k-tµ-i-hp-anÃ.k-Xy-hn-izm-kn-IÄ-¡v am-Xr-I-bp-anÃ.
amäw \-S¶-Xv ap-kveow cm-Py-§-fn-em-sW-¶Xpw k-a-cw-\-S-¯nb-Xv ap-Éow I-fm-bXv-sIm­pw k-a-c-¸-´-en BWpw s]®pw H-¯p-Iq-Sn-b-t¸mÄ A-\n-jvT-kw-`h-§-sfm¶pw D-­m-bnà F-¶Xpw, Cu `cWam-äw C-kv em-an-Iam-sW-¶-Xn-\v  sX-fnhÃ.
    AÃm-lp a-\p-jy-{]-Ir-Xn-¡v \n-Ýbn-¨ Nne {]-tXy-I N-cn{X -\n-b-a-§-fp-­vv. tem-I-¯n-sâ ]-e -`m-K-§-fnepw C-¶v kw-`-hn¨p-sIm-­n-cn-¡p¶- `-c-W-Iq-S-am-ä-§Ä Ah ]n-Sn-Iq-Sn-b-Xn-sâ _-lnÀ-{]IS\§-fmWv. `q-an-bn-se G-X-{I-a-`-c-W-Iq-S-¯n\pw \n-e-\nÂ-¡p-¶-Xn-\v AÃm-lp \n-Ý-bn-¨ H-cp Im-em-h-[n-bp-­v.A-Xph-sc \n-e-\nÂ-¡m-\ÃmsX G-sXm-c-[n-Im-c-i-àn¡pw I-gn-bnÃ.  Cu am-ä-¯n-sâ D]m-[n-bmWv km-bp-[]-ctam AÃm-¯tXm B-b k-a-c-ap-d-IÄ. k-Xy-t\z-j-IÀ-¡v kXyw Aw-Ko-I-cn-¡m\pw k-Xy-hn-izm-kn-IÄ (ssZho-I hy-h-Øn-Xn-¡v th-­n \n-e-sIm-Åp-¶hÀ)¡vv A-h-cp-sS ZuXy- \nÀ-h-l-W-¯n\pw `q-an-bn Ip-d-s¨ms¡ k-´p-en-XXzw \n-e-\nÂ-t¡-­-Xp-­v. A-Xn-\pÅ ssZho-I kw-hn-[m-\-amWv Cu `-c-W-am-ä§Ä. JpÀ-B-\n ]-cm-aÀ-in¨- tdm-apw t]À-jybpw X-½n \-S-¶ bp-²hpw C¶v A-ta-cn-¡bpw hn-hn-[-cm-{ã-§fpw hn-`m-K-§fpw X-½n \-S-¡p¶ h-Sw h-en-Ifpw kw-L-«-\-hp-saÃmw A-Ãm-lp-hnsâ Cu \-S-]-Sn-{I-a-¯n-sâ (N-cn{X -\n-b-a-¯nsâ) - \n-ZÀ-i-\-§-fm-Wv.
`qan-bnÂ- ssZ-ho-I-hy-h-Øn-Xn Aw-Ko-I-cn-¨ cm-Py-ansæn AssZ-ho-I-hy-h-Øn-Xn bn-se¯s¶ {]-Xn]£ `-c-W-Iq-S-§-sfbpw kw-L-S-\-I-sf-bp-am-Wv  Cu {]Xn-tcm-[ \n-b-a-¯n\v AÃm-lp hn-t[-b-am-¡pI.ssZ-ho-Iam-b Cu e-£y-¯n-te-¡v A-h-c-dn-bm-sX H-gp-In-s¡m-­n-cn-¡p-w. Cu H-gp-¡n-\v a-dn-I-S¶p-sIm-­pÅ Nn-´bpw B-kq-{X-Whpw ]-²-Xnbpw kzo-I-cn-¡m³ AhÀ¡v -km-[y-am-hpIbnÃ.
km-{am-Py-¯þ^m-kn-ÌvþaÀ-±-I `-c-W-Iq-S-§Ä-s¡-Xn-sc Ct¸mÄ \-S¶p-sIm-­n-cn-¡p-¶ t]m-cm-«-§-fp-tSbpw t]m-cm-fn-I-tfm-Sv sF-Iy ZmÀVyw {]-I-Sn-¸n-¡p-¶- -kw-L-S-\-I-fp-tSbpw a-\-Èm-kv{Xw A-Xm-Wv.AÃm-sX Ckvemapw P-\m-[n-]-Xyhpw Xe-¡v ]n-Sn-¨XÃ. C-kvem-an-sâ Nn-e Nn-Ó-§Ä D]-tbm-K-s¸-Sp-¯nbmWv C¯-cw kw`-h§Ä B-ZÀ-i-m-[n-jvTnX-amsW-¶v  hcp-¯n-XoÀ-¡m³ {i-an-¡p-¶Xv. A-Xv sIm­m-Wv C-sXÃmw- C-kveman-I-am-sW-¶v Nn-e-sc-¦nepw sX-än-²-cn-¨p t]mIp-¶-Xpw.  
`cW- kzm-[o-\-ap-]-tbm-Kn¨p-sIm-­v {I-a-¯n hy-h-Øn-Xn- am-äm³- I-gn-bp-sa-¶m-Wv ]p-Xn-b hm-Zw. A-Xv Xn-I-¨pw- hym-tam-l-am-sW-t¶ ]-d-tb-­q. C-kvem-an-I-{]-am-W-§Ä-¡v hn-cp-²am-b Nn´bm-W-Xv.{]-hm-N-I- N-cn-{X-¯n-en-t¶m-fw Cu ]p-¯³-hm-Z-¯n-\v H-cp- sX-fnhpw e-`n-¨n-«nÃ. am-{X-aÃ- C-hÀ -B-Z-cn-¡p-Ibpw _-lp-am-\n-¡p-Ibpw sN-¿p-¶p-sh-¶v A-h-Im-i-s¸-Sp¶, B-Z-c-Wo-b-cm-b i-lo-Zv l-k-\pÂ_-¶, i-lo-Zv sk-¿n-Zv Jp-¯p_v ,A_p -A-Avem-au-ZqZn (AÃm-lp-hnÂ-\n-¶p-Å k-am-[m\w Cu a-l-¯p-¡-fn hÀ-jn-¡p-am-dmI-s«) F-¶n-h-cp-sS c-N-\IfmIs« ,C-h-cp-sS hm-Z-¯n-\v hy-àamb F-XnÀ km-£y-ambn- --\ne sIm-Åp-Ibpw sN¿p¶p.
 `-c-Wm-[n-Im-cn-IÄ \o-Xn-]qÀ-Æw `-cn-¡pI, `-c-Wo-bÀ-¡v \o-Xn e-`n-¡p-I F-¶Xv `cW-amäw-sIm-­v am{Xwkw-`-hn-¡nÃ. AXn-¶-Sn-Øm-\-am-bn hy-h-Øn-Xn- X-s¶ am-dWw. AÃmlp-hmWv `qan-bn P\§Ä-¡p-Å `-c-Wm-[n-Im-cnI-sf \n-Ý-bn-¡p¶Xv. ssZ-ho-I-hy-h-Øn-Xn-bnÂ- \oXn-am-\m-b -`-c-Wm-[n-Imcn. A-ssZ-ho-I-hy-h-Øn-Xn-bn A-{I-anbm-b `-c-Wm-[n-Imcn F¶Xm-Wv AÃm-lp-hnâ kw-hn-[m\w.Cu- Xo-cp-am-\w am-äp-hm³ Hcp `-à\pw i-à\pw km-[yaÃ. AXp-sIm­vXs¶ AssZ-ho-I-hy-h-Øn-Xn-bn A[n-Im-c-¯n-te-äm³ t]m-Ip¶ ]p-Xn-b- `-c-Wm-[n-Im-cn-I-fptS-bpw `-c-W-]cn-WnXn A[n-Im-c-¯n-Â-\n¶v Cd¡n-b-h-sct¸mse -t]m-se X-s¶-bm-bn-¯n-cpw. F¶Xn kw-i-bn-t¡-­-XnÃ.
km-aqly-am-äw F§s\?    
AÃm-lp- a-\p-jyÀ-¡p \ÂInb cm-jv-{So-b hy-h-Øn-Xn-bm-Wv C-kvemw.k-I-e Xn-·-I-fp-tSbpw Im-c-Wamb A-ssZho-I cm-{ão-b hy-h-Øn-I-fp-tS-sbÃmw am-ä-am-Wv A-Xn-sâ A-SnØm\ e-£yw.A-Xn-sâ amÀ-¤-am-bn AÃm-lp \n-Ý-bn-¨n-«p-ÅXv, kmbp-[ kw-L«-\tam sX-c-sª-Sp-¸v cm-{ão-btam a-äv k-a-c-apd-Itfm kzoIcn¨p-sIm-­v, A-ssZho-I hy-h-Øn-Xn-bnse A-[n-Im-c -cm-{ão-bw I-¿n-em-¡p-I F-¶Ã. a-dn-¨v `cWm-[n-Im-cn-I-tfbpw {]-P-I-tfbpw AÃm-lp-hnsâ hy-h-Øv-Xn-bn-te-¡-p {]t_m-[-\w sN-¿pIbm-Wv A-Xn-\p-Å {][m-\ D-]m-[n.  A-t¸mÄ AÃm-lp-hn-sâ km¶n-[y-¯n AÃm-lp-hn-sâ Cã {]-Im-c-am-bn-cn¡pw Im-cy-§-sfÃmw \-S-¡p-I.A-§n-s\ A-{I-an-IÄ-¡-Xn-sc {]-t_m-[-I-cn-eq-sS AÃm-lp \ym-bw ]qÀ-¯o-I-cn-¡p-¶p.k-aq-lw k-Xy-hy-h-Øn-Xn-sb ssI-sIm-Åp-¶p-sh-¦n AhÀ¡v \-· h-cp-¯pw.hy-h-Øn-Xn-sb \n-tj-[n-¡p-¶h-cm-sW-¦n H-¶S-¦w k-aql-s¯ \-in-¸n-¡p-Ibpw sN-¿pw.-]qÀ-ÆIm-e [n-¡m-cn-Ifm-b `-c-W-¯-e-h·mcpw A-h-cp-sS {]-P-Ifpw Cu \n-ba-s¯ I-­p-ap-«n-b-h-cm-Wv.A-h-ti-jn-¡p-¶h-sc bpw Im¯p- Cu \n-b-aw H-fn-ªn-cn-¸p-­v.B-ßmÀ-°-bp-Å {]-t_m-[-\-w {]-kv-Xp-X- \n-ba-s¯ C\nbpw {]-hÀ-¯-\- £-a-am-¡pw.
    ssZho-I hy-h-Øn-Xn-bn-te-¡pÅ {]-t_m[-\w \n-an-¯-am-b kw-`-h-§-fpsS ]p-tcm-K-a-\-am-Wv A-{I-a- `-c-W-Iq-S-¯n-sâ \m-i-¯n-\pw, k-aq-l-¯n-sâ \-·¡pw A-Sn-Øm-\-am-bn hÀ-¯n-¡p-¶- sX-¶ h-kvXp-X ]-cn-K-Wn-¡msX AssZ-ho-I-hy-h-Øn-I-fnÂ- \n-¶v ]-cna-fw \p-I-cm³ aq-¡v IqÀ-¸n-¨ncn-¡p¶-Xv a-­-¯-c-amWv. F-¶v \mw a-\-Ên-em¡pI.
AsX, sN-Sn-bn hn-cn-ª 'apøq'hnt\ ku-c-`y-ap-­mIq.
AÃm-lp A-\p-{K-ln¡s«
'P\§-fn Nne-sc a-äp- Nn-e-scs¡m-­v  AÃmlp {]Xn-tcm-[n-¡p-¶nÃm-bn-cp-¶p-sh-¦n `q-tem-Iw Ip-g-¸-¯n-em-Ip-am-bn-cp-¶p.]-t£ tem-I-tcm-Sv AÃm-lp hf-sc D-Zm-c-\s{X'
(hn-ip-²-JpÀ-B³ 2/251)
'H-cp k-aqlwþ A-hÀ \n-b-{´n-¡-s¸-Sp-¶ cm-{ãob hy-h-Øn-Xn-bnÂþ kz-bw am-äw h-cp-¯pw-h-sc,þA-hÀ A-\p-`-hn¨p-sIm­n-cn-¡p-¶ Zp-c-h-Ø-¡vþssZ-hw am-äw h-cp-¯p-I-bnÃ'  (hn-ip-²-JpÀ-B³ 13/11)

 

t^m¬:907 330 710 (28.12.2011)