"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

WHAT WE SHOULD KNOW

  

video-file: 
See video

libiya egypth tunisia

 
 
en_n-b Cu-Pn]v-Xv Sp-Wo-jy F-¶o-cm-Py-§-fnse `-c-W-Iq-S- am-ä-§Ä C-kvem-an-Itam ?

adarsha viplavam

 

video-file: 
See video

☘ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും ;രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയും. ☘

 

മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും ;രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയും.

❘❙❚ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സമൂലം ചൂഴ്ന്നു നില്‍ക്കുകയും അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികളാണെന്നതാണ് സത്യം. സ്വജീവിതത്തിന്റെ സ്വകാര്യതലങ്ങളില്‍ പോലും രാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സ്പര്‍ശിക്കാത്ത ഒരിടം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല.

avaganikkappetta chila vasthuthakal


KURISHU SAMBHAVAM SATHIYAMO ?

 

poorva vedangal

 

واقعة الصليب زائفة

واقعة الصليب زائفة إن السيدة مريم رضي الله عنها من أسرة آل عمران التى وصفها القرآن الكريم مرأة مثالية لعباد الله تعالى المسيح هو رسول بعث الى بني اسرائيل قبل قرابة عشرين قرنا والذي ولد ابنا لتلك السيدة المعظمة بدون مساهمة البشر طبقا لإجراءات الله عظمت وقدرته الخاصة ميلاد المسيح ورسالته وتلاشيه هو موضوع خصامي لدى الطبقة السامية ( اليهود والنصارى والمسلمين ) أنا أثبت بأدناه وجيزا على الترييب الأعتقاد والمقدرات لدى الأمم السامية المختصة بتلاشي المسيح علما بأنه جدير بالفهم "قدامنا قد صلبوا المسيح ابن مريم وبذا ليس هو ابن الله ولا رسوله وهو ملعون ورسول زائف" هذا هو ادعاء اليهود عن المس

qur an malayalam(al fathiha)

 بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

video-file: 
See video
See video