"മനുഷ്യ കരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്‍ഫലമായി കരയിലും കടലിലും നാശം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു."(വിശുദ്ധ ഖര്‍ആന്‍)

മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിത രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതികള്‍ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകര്‍ക്കുന്നു

അദ്ധ്യായം 22 (ഹജ്ജ് )

 

❀بسم الله الرحمن الرحيم

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

 

വിശുദ്ധഖുർആൻ അദ്ധ്യായം23(അല്‍ മുഅ്മിനൂന്‍)

 

 

❀ بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

വിശുദ്ധഖുർആൻ അദ്ധ്യായം24( നൂർ)

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
=പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.
سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ❀
1=നാം അവതരിപ്പിക്കുകയും (രാഷ്ട്രീയ)നിയമമാക്കിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ധ്യായമത്രെ ഇത്‌. നിങ്ങള്‍ ആലോചിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വ്യക്തമായ വാക്യങ്ങള്‍ നാം ഇതില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അൽ ഫുർഖാൻ (25)

 

വിശുദ്ധഖുർആൻ അദ്ധ്യായം25(അൽ ഫുർഖാൻ )

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തില്‍.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം 026 ശുഅറാ

 

☛ بسم الله الرحمن الرحيم

പരമദയാലുവും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

☛ طسم
1 =ത്വാ-സീന്‍-മീം

അദ്ധ്യായം 27 നംല്‍ ( ഉറുമ്പ് )

 

 

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം 27 നംല്‍ ( ഉറുമ്പ് ) 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം 28 ഖസസ്

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.
طسم
1=ത്വാ-സീന്‍-മീം.

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
2=സ്പഷ്ടമായ വേദത്തിലെ വചനങ്ങളത്രെ അവ.

പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ അദ്ധ്യായം 29 -അന്‍കബൂത്-

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.

റൂം അദ്ധ്യായം 30

 

بسم الله الرحمن الرحيم

1=ا ل م
അലിഫ്‌-ലാം-മീം

2=غُلِبَتِ الرُّومُ
റോമക്കാര്‍ തോല്‍പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ലുഖ്മാൻ അദ്ധ്യായം 31

 

بسم الله الرحمن الرحيم
പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെനാമത്തില്‍.
ا ل م
1=അലിഫ്‌-ലാം-മീം

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ
2=തത്വസമ്പൂര്‍ണ്ണമായ വേദത്തിലെ വചനങ്ങളത്രെ അവ.